eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Podávanie spoločného daňového priznania k dani z nehnuteľností, psa, prístrojov a automatov

Popis služby: Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, psa, predajných automatov alebo nevýherných hracích prístrojov a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Občania a podnikatelia pri nadobudnutí, výstavbe alebo úprave nehnuteľnosti, po nadobudnutí psa, prístroja alebo automatu sú povinní ohlásiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti. Služba bude pokrývať celý proces od oznámenia na strane klienta, jej prijatie na strane mesta / obce, cez spracovanie oznámenia až po vydanie “Spoločného daňového rozhodnutia“.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pre ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty alebo dani za nevýherné hracie prístroje.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju povinnosť podať daňové priznanie.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Nie

UPOZORNENIE: po vyplnení elektronického formulára sa podanie vizualizuje do PDF súboru kde sú nasledovné obmedzenia (podanie XML obsahuje všetko čo ste vyplnili):

II. ODDIEL, PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, Daň z pozemkov
= 3 strany (strana 3-5) po 16 parcelách = maximálne 3x16=48 parciel

III. ODDIEL, PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel
= 10 strán (strana 6-15) = maximálne 10 stavieb na jeden účel

III. ODDIEL, PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely
=  3 strany (strana 16-18) = maximálne 3 stavby na viaceré účely

IV. ODDIEL, PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
= 3 strany (strana 19-21) = maximálne 3 byty, pre jeden byt maximálne 14 nebytových priestorov

V. ODDIEL, PRIZNANIE K DANI ZA PSA
= 2 strany po 18 psoch (strana 22-23) = maximálne 2x18=36 psov

VI. ODDIEL, PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
= 1 list (strana 24-25) = maximálne 20+22=42 automatov

VII. ODDIEL, PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
= 1 list (strana 26-27) = maximálne 20+23=43 prístrojov


Dátum zverejnenia: 11.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 11.11.2016