eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Ochrana osobných údajov

Informácie o účele spracovania osobných údajov v IS ESMAO

Systém ESMAO sa nevyužíva na štatistické účely o registrovaných dotknutých osôb. Pre potreby plnenia účelu zhromažďujeme tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého sa pristupuje, adresa bydliska, telefónne číslo. Tieto osobné údaje získavame priamo od každého používateľa systému ESMAO na základe vyjadreného súhlasu.

Systém ESMAO nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané z našich databáz. V prípade ak rodič alebo zákonný zástupca bude mať podozrenie, že jeho dieťa nám poskytlo osobné údaje, môžete nás kontaktovať mailom na adrese obce.

Informačný systém ESMAO je podporovaný externou spoločnosťou (Lomtec.com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, IČO: 35 795 174), pričom Táto spoločnosť má v prípade udalosti (poruchy) na IS prístup k všetkým dátam (teda aj Vašim osobným údajom) spravovaných v IS ESMAO. Vaše osobné údaje (nie)sú prenášané do iných informačných systémoch a sú evidované iba v IS ESMAO. Doba uchovania Vašich osobných údajov je iba po dobu nevyhnutnú pre vybavenia podania, pričom vytvorené záznamy podania sú uchovávané v zmysle platného zákona o archívoch a registratúrach.

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • Požadovať prístup k Vašim osobným údajom
  • V prípade chyby vo vašich osobných údajov, žiadať o ich úpravu,
  • Požadovať výmaz Vašich osobných údajov, alebo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Namietať zo spracúvaním osobných údajov
  • Požadovať prenosnosť osobných údajov – osobné údaje Vám budú poskytnuté v čitateľnom a bežne dostupnom formáte.
  • Podať, v prípade porušenia práv dotknutej osoby, návrh na začatie konania dozornému orgánu (kontaktné údaje dozorného orgánu)

Vaše požiadavky zasielajte na adresu obce.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov, nebude možné využívať systém na tvorbu podania a jeho odoslania, prípadne monitorovania stavu odoslaného podania.

V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov zo systému ESMAO. Túto možnosť máte po prihlásení do vlastného účtu, prípadne podania požiadavky na výmaz (adresa). Vymazanie osobných údajov je už nevratné.

IS ESMAO je zložený z viacerých komponentov. Spracované osobné údaje prebiehajú cez komponenty, ktoré sú subdodávkou ďalších spoločností. Subdodávatelia IS ESMAO sú:

  • INTELSOFT EAST, spol. s r.o., Sídlo: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, IČO: 36 595 705
  • SOFTEC, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: SOFTEC, spol. s r.o., Sídlo: Jarošová 1, 831 03 Bratislava, IČO: 00 683 540
  • CNC, a.s., Sídlo: Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 810 408,
  • zoom it s.r.o., Hviezdoslavova 3, 821 06 Bratislava, IČO: 35 930 888

Účel spracovania osobných údajov podľa jednotlivých služieb


Zverejnené: 21.04.2020

Aktualizované: 29.03.2021