eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

FAQ - Často kladené otázky

Čo sú elektronické služby mesta a na čo ich môžem využívať?

Elektronické služby samosprávy mesta/obce riešia proces komunikácie občana a podnikateľa s úradmi, slúžia na elektronické doručovanie žiadostí, podaní a ďalších úkonom voči samospráve mesta/obce. Riešia doručovanie výstupu, úradných rozhodnutí, notifikácií, odpovedí na podania, oznámení a ďalších správ od orgánov verejnej moci.

Doručenie úradnej elektronickej pošty do elektronickej schránky má rovnaké právne účinky ako doručenie rozhodnutia v listinnej podobe do vlastných rúk bežnou poštovou službou.

Aký zmysel majú pre mňa elektronické služby mesta a jeho samosprávy?

Elektronické služby samosprávy mesta sú orientované na potreby občana a podnikateľa. Všetky povinnosti, požiadavky, záujmy, práva môžete pomocou elektronických služieb vybaviť z pohodlia domova.

Pre vybavenie potrebujete eID kartu (elektronický občiansky preukaz), pomocou ktorej okrem elektronických služieb mesta máte prístup do všetkých verejných inštitúcií Slovenska. Okrem šetrenia času a výdavkov na cestovanie, tlač, podania, prípadných dovoleniek na vybavenie ušetrite peniaze na poplatkoch.

Všetky správne poplatky pri elektronických podaniach sú o 50% nižšie až do výšky 70,- EUR. Správny poplatok do 140,- EUR cez elektronické podanie bude vo výške 70,- EUR. Vyššie správne poplatky ako napríklad 200,- EUR bude vo výške 130.- EUR.

Všetky poplatky môžete realizovať pomocou prevodu z účtu, platobným modulom, alebo pomocou platobnej karty. Spôsob platby je veľmi podobný tomu ako sa používa v bežnom internetovom obchode.

Veľmi dôležitým prínosom je prehľad o vybavovaní podania. Pomocou notifikácií viete kto spracováva vaše podania a máte zároveň prehľad o čase spracovania svojho podania.

Máte prehľad o dodržovaní lehoty na vybavenie vášho podania. Odpoveď na podanie vám bude doručená elektronicky.

Pri elektronickom podaní nie ste povinný dokladať informácie, ktoré o vás už eviduje iný orgán verejnej moci (Viď. FAQ: Čo je to orgán verejnej moci), ako sú napríklad rôzne výpisy z registrov, potvrdenia, stanoviská.

Ako môžem začať elektronicky komunikovať s mestom/obcou?

Aby ste mohli začať elektronicky komunikovať s mestom/obcou budete potrebovať elektronický občiansky preukaz (eID kartu). O elektronický občiansky preukaz môžete požiadať na polícií. Pri jeho preberaní požiadajte zároveň aj o vydanie a aktiváciu elektronických služieb.

Pri aktivácií budú na váš nový elektronický občiansky preukaz nahraté a aktivované certifikáty, ktoré sú potrebné pre elektronickú komunikáciu.

Prvý certifikát slúži na overenie totožnosti a prístup k elektronickým službám. Tento certifikát budete overovať 6 miestnym BOK kódom (Bezpečnostný overovací kód). Platnosť certifikátu je rovnaká ako platnosť elektronického občianskeho preukazu, t.j. 10 rokov.

Elektronický občiansky preukaz môžete používať aj na podpisovanie kvalifikovanným elektronickým podpisom (KEP), tento certifikát vám bude nahraný na elektronický občiansky preukaz pri jeho prevzatí.

Vydanie a nahranie certifikátov pre elektronickú komunikáciu je bezodplatné na každom pracovisku polície určenom pre vydávanie osobných dokladov.

Kvalifikovaný elektronický podpis v elektronickom svete nahrádza vlastnoručný podpis, ktorý je potrebný pri papierovom úradnom vybavovaní. Pri prevzatí elektronického občianskeho preukazu nezabudnite požiadať aj o čítačku kariet, ktorá je bezodplatná.

Pre aktiváciu certifikátov a čítačky kariet budete potrebovať software, ktorý je dostupný na Ústrednom portály verejnej správy.

Ako vytvorím kvalifikovaný elektronický podpis a čo na to potrebujem?

Kvalifikovaný elektronický podpis vytvoríte aplikáciou na podpisovanie. Všetky potrebné aplikácie sú k dispozícii na stiahnutie na Ústrednom portály verejnej správy.

Pre podpisovanie je potrebné uložiť do počítača voľne dostupné aplikácie D.Signer/XAdES a XZep Signer a následne ich nainštalovať. Na vytvorenie KEPu potrebujete vlastniť kvalifikovaný certifikát SVK eID ACA, Vybavenie certifikátu, viď. FAQ: „Ako môžem začať elektronicky komunikovať s mestom a mestskými časťami?“ Kvalifikovaný certifikát môžete mať vydaný aj na inom nosiči, ako je eID karta.

Ako sa prihlásim na portál?

Na portál sa prihlásite pomocou svojej eID karty (viď FAQ: „Ako môžem začať elektronicky komunikovať s mestom a mestskými časťami?“).

Prihlásenie prebieha na serveroch ministerstva vnútra, a portál elektronických služieb mesta získava overenú identitu z ministerstva vnútra. Prihlásenie je potrebné využiť len pri odosielaní podania takých elektronických služieb, ktoré si vyžadujú prihlásenie.

Prihlásiť sa môžete ako fyzická osoba. V prípade, že ste živnostník, prihlásenie môžete zrealizovať ako fyzická osoba – živnostník.

Pri prihlásení, ak máte oprávnenie zastupovať právnickú osobu, môžete vystupovať ako zástupca danej právnickej osoby.

Ako si môžem vyhľadať elektronické služby?

Elektronické služby môžete nájsť na portáli elektronických služieb mesta/obce. Konkrétnu službu môžete vyhľadať za použitia prehľadnej navigácie, resp. za pomoci fulltextového vyhľadávania.

Kompletný zoznam všetkých elektronických služieb je k dispozícii v záložke Elektronické služby. V rámci tejto záložky sú služby zoradené podľa oblastí výkonu kompetencie samosprávy. Pre lepšiu orientáciu na portály sú jednotlivé elektronické služby rozdelené aj podľa tzv. životných situácií.

Čo sú to životné situácie?

Životné situácie sú kategórie zaradenia elektronických služieb. Pojem vychádza z poznania, že človek prežíva v živote konkrétnu situáciu. Tento prístup zdôrazňuje orientáciu elektronických služieb na človeka.

Životné situácie nám tak lepšie pomáhajú zorientovať sa v spleti úradných postupov a pojmov, ktoré sú bežne ľuďom neznáme. Viem akú životnú situáciu práve prežívam a podľa nej hľadám riešenie.

Čo sú to registre?

Registre sú zoznamy rôznych zariadení poskytujúcich verejné služby samosprávy, a ďalšie zoznamy užitočných informácií. Registre sú zamerané na poskytovateľov sociálnych služieb, školské zariadenia, školské obvody, pamätihodnosti a podobne.

Je potrebné za používanie elektronických služieb platiť?

Používanie elektronických služieb mesta nie je spoplatnené. Jednotlivé podania však môžu mať za následok potrebu uskutočnenia platby, ako napríklad zaplatenie dane alebo správneho poplatku.

Ako mám postupovať pri vyplnení a odoslaní podania?

Prvý krok k vytvoreniu podania je výber služby. Nasleduje kliknutie na formulár, ktorý je umiestnený v pravej časti detailu služby ako horná časť pravostranného menu. Po kliknutí sa zobrazí podstránka s návodom na vytvorenie podania.

Postupne vyplňte jednotlivé polia formulára (polia s podfarbením sú povinné). Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo „Ďalej“. Predtým ako vás formulár pustí do ďalšej záložky skontroluje správnosť vyplnenia všetkých povinných polí.

POZOR: Za obsah uvedený vo formulári zodpovedáte vy ako autor podania. Po vyplnení formuláru, ak to služba ponúka, môžete k podaniu priložiť aj prílohy.
POZOR: Orgán verejnej správy pri elektronickom podaní nemôže od vás požadovať informácie, ktoré o vás eviduje už iný orgán verejnej správy (napr. Výpisy z registrov, potvrdenia, stanoviska, a podobne).

Po vytvorení podania ho, aj s prípadnými prílohami, odošlite kliknutím na tlačidlo „Odoslať podanie“.

Po odoslaní podania vám systém vygeneruje číslo podania, pod ktorým je vaše podania evidované.

Aké operačné systémy sú podporované pre využívanie portálu elektronických služieb?

Pre prehľadávanie portálu a vyplnenie formulárov:

Desktopové (stolové pc a notebooky) platformy:

  • Windows XP, 7, 8, 10
  • MAC OSX 10.x.x
  • Linux (Mint, Ubuntu, Debian)

Mobilné platformy:

  • Apple IOS
  • Android
  • Windows mobile

Pre prihlásenie sa na portál pomocou eID karty na serveroch ministerstva vnútra:

Desktopové (stolové pc a notebooky) platformy:

  • Windows XP, 7, 8, 10
  • MAC OSX 10.x.x
  • Linux (Mint, Ubuntu, Debian)

Pre podpísanie podania KEPom sa na portál pomocou eID karty na serveroch ministerstva vnútra:

Desktopové (stolové pc a notebooky) platformy:

  • Windows XP, 7, 8, 10
Ako mi bude doručená odpoveď na moje podanie?

Spôsoby doručenia odpovedí si môžete nastaviť pri vyplňovaní formuláru elektronickej služby v záložke „Doručenie“.

Doručenie do eDesku znamená doručenie do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. Túto možnosť vám formulár poskytne iba v prípade, že ste prihlásený pomocou eID karty.

Služby, ktoré si vyžadujú právne záväzné stanovisko je možné podať len ako prihlásený používateľ.

Elektronickú schránku si môžete aktivovať vo svojej elektronickej schránke na www.slovensko.sk na doručovanie cez tlačidlo „Aktivovať schránku“. Po kliknutí na tlačidlo sa vám zobrazí žiadosť o aktivácii. Žiadosť vyplňte a odošlite.

Podania, ktoré si nevyžadujú prihlásenie poskytujú rovnaké možnosti na doručenie odpovede okrem eDesk. V prípade, že zvolíte niektorú z možností uveďte korektný kontakt na doručenie odpovede.

Čo sú to notifikácie?

Notifikácie si môžete nastaviť v záložke formulára „Doručenie“. Notifikácie budete dostávať automaticky o jednotlivých krokov spracovania vášho podania od notifikácie o prijatí podania, cez notifikácie o zmene stavu až po notifikáciu o vyriešení podania.

Pomocou notifikácií máte prehľad o stave vybavovania podania a termínoch vybavovania podaní.

Čo je to orgán verejnej moci?

Východiskom pre rozhodnutie senátu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bolo vymedzenie pojmu „orgán verejnej moci“. Určujúcim kritériom bolo určenie rozdielov medzi právom verejným a právom súkromným. Podľa právneho názoru senátu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky verejnou mocou je taká moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo alebo sprostredkovane.

Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci, nie je v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia tohto orgánu nezávisí od vôle subjektu.

Nenašli ste odpoveď?

Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku prosím neváhajte nás ihneď kontaktovať.